Télécharger la liste

Description du projet

Chương trình soạn thảo Gia phả miễn phí cho người Việt Nam. Có thể kết nối với Webiste Việt Nam Gia Phả (http://www.vietnamgiapha.com) để tải xuống gia phả để chỉnh sửa và tải lên trở lại.

Système requise

Système d'exploitation: All 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP/Vista/7)

Télécharger la liste des paquets

Latest 3 files
Nom Taille Date Télécharger compter
vietnamgiapha-1.3.5.exe 4.9 MB 2011-01-27 16:37 255
VietNamGiaPhaOfflineEditor1.3.4 4.9 MB 2011-01-26 01:39 10
HuongDanSuDung.doc 52.0 KB 2011-01-13 23:43 14
All Files
vietnamgiapha-1.3.5.exe4.9 MB2011-01-27 16:37255
VietNamGiaPhaOfflineEditor1.3.44.9 MB2011-01-26 01:3910
HuongDanSuDung.doc52.0 KB2011-01-13 23:4314