Télécharger la liste

Sponsored link

Description du projet

Chương trình soạn thảo Gia phả miễn phí cho người Việt Nam. Có thể kết nối với Webiste Việt Nam Gia Phả (http://www.vietnamgiapha.com) để tải xuống gia phả để chỉnh sửa và tải lên trở lại.

Système requise

Système d'exploitation: All 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP/Vista/7)

Télécharger la liste des paquets

Latest 3 files
Nom Taille Date Télécharger compter
vietnamgiapha-1.3.5.exe 4.9 MB 2011-01-27 16:37 245
VietNamGiaPhaOfflineEditor1.3.4 4.9 MB 2011-01-26 01:39 5
HuongDanSuDung.doc 52.0 KB 2011-01-13 23:43 11
All Files
vietnamgiapha-1.3.5.exe4.9 MB2011-01-27 16:37245
VietNamGiaPhaOfflineEditor1.3.44.9 MB2011-01-26 01:395
HuongDanSuDung.doc52.0 KB2011-01-13 23:4311