Liste des dépôts de code pour OpenTween

Git: open-tween

開発に使用するリポジトリ

Dépôt

Git: open-tween_icons

OpenTweenで使用するアイコンセット

Dépôt

Git: open-tween_status

http://www.opentween.org/status/ 内のファイル

Dépôt